GDPR


Promis AB har anpassat sig till den svenska personuppgiftslagen PUL  (1998:204) samt till EUs nya förordning General Data Protection Regulation ( GDPR) vad gäller att hantera personlig information.


Promis AB, Storgatan 54, 903 26 Umeå med organisationsnummer 556606-9893 ( kontaktas via telefon  076-7749212 samt via mail karl@promisab.se)  är personuppgiftsansvarig för de personliga uppgifter som säljare eller köpare eller besökare  nedan kallad ”person" skriftligen eller muntligen lämnar till Promis AB.


Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med faktiska eller planerade affärstransaktioner mellan person och Promis AB , kommer  att användas för att administrera ( t ex faktura, kvittens)  och kontrollera faktiska eller planerade affärstransaktioner som köp, sälj eller förmedling samt för att fullgöra lagstadgade förpliktelser gentemot olika myndigheter såsom till Polis och Skatteverk.


Personuppgifter som person lämnar till Promis AB  kan komma att kontrolleras , uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Promis AB kan även komma att använda dessa personuppgifter i sin egen marknadsföring. All information om person behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till annan tredje part.


Person har rätt att få skriftlig information om vilka personuppgifter som Promis AB  har registrerat och hur dessa uppgifter används. Person har även rätt att begära att Promis AB rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om sin egen person. Person som inte vill att de lämnade personuppgifterna ska användas för aktiv marknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Promis AB. Ovanstående registrering gäller så snart en person har kontaktat Promis AB med syftet att planera eller inleda en affärstransaktion såsom sälj, köp eller förmedling.


Endast information om faktiska köpare eller säljare eller förmedlare behålls  i Promis ABs register. Lagringstid av insamlad information på faktura eller kvittenser styrs av Promis AB skyldigheter till myndigheter som tex Skatteverket.

Copyright @ All Rights Reserved